Hotărârea nr. 311 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Grigore Vieru

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 311

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Grigore Vieru

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Grigore Vieru - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 301/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71682/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71764/21.06.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr.7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare si Hotărârea de Guvern nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, ale art. 139(2) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba – Sectia Carte Funciara introducerea in circuitul civil a imobilului (drum):

- Strada Grigore Vieru – Alba Iulia identificată cu poziția 216 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 – „drum” in suprafata masurata de 3303mp.

Art.2. Solicita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba – Sectia Carte Funciara inscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia domeniul public și administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilului (drum) menționat în Art.1. din prezenta hotărâre.

Art.3. Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul de identificare şi planul de amplasament al imobilului fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură.

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
      Consilier                                                                                    Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                            Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex