Hotărârea nr. 312 din 2022

privind documentația tehnică de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 50

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 312

privind documentația tehnică de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 50

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind documentația tehnică de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 50 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 299/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71678/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71800/21.06.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 132-135 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară schimbarea categoriei de folosință a imobilului înscris în CF nr. 115530 Alba Iulia, cu nr. cad. 115530, în suprafață de 30418 mp din "pășune" în "curți construcții".

Art.2. Aprobă alipirea imobilelor (terenuri) proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, situate în Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 50 (baza sportivă Constructorul - Pâclișa), înscrise în CF nr. 115530 Alba Iulia, cu nr. cad. 115530, în suprafață de 30418 mp - "curți construcții" și în CF nr. 115531 Alba Iulia, cu nr. cad. 115531, în suprafață de 15000 mp - "curți construcții".

Tabelul de alipire și planul de amplasament și delimitare a imobilului fac parte din prezenta hotărâre, conform anexelor nr. 1 si nr 2.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
     Consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                           Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex