Hotărârea nr. 313 din 2022

privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. B5

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 313

privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. B5

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. B5 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 300/20.06.2022;

Având în vedere solicitarea depusă de Mateiu Ioan, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 57208/17.05.2022; referatul de aprobare nr. 71679/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71804/21.06.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 25, art. 41 din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 132-135, art. 156 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însuşeşte documentația tehnică de alipire, întocmită de inginer topograf Nătrăpeiu Gheorghe, prin care se propune alipirea unor imobile (terenuri) proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat și în concesiunea lui Mateiu Ioan, situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. B5, înscrise în CF nr. 115444 Alba Iulia, cu nr. cad. 115444 - curți construcții, în suprafață de 7 mp și în CF nr. 115439 Alba Iulia, cu nr. cad. 115439 (nr. top. 3030/1/1/4/1/1/2, 3030/1/1/4/1/3) - curți construcții, în suprafață de 14 mp.

Documentația tehnică de alipire face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                   Contrasemnează,
        Consilier                                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                      Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex