Hotărârea nr. 314 din 2022

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile – (drumuri) înscrise în CF nr. 84121 în suprafaţă de 239 mp, CF nr. 84512 în suprafață de 120mp, CF nr. 86905 în suprafață de 1293 mp, strada Dumitru Stăniloaie, aflat în proprietatea numiților Podpreatov Marius Gabriel și Luca Adriana

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 314

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile – (drumuri) înscrise în CF nr. 84121 în suprafaţă de 239 mp, CF nr. 84512 în suprafață de 120mp, CF nr. 86905 în suprafață de 1293 mp, strada Dumitru Stăniloaie, aflat în proprietatea numiților Podpreatov Marius Gabriel și Luca Adriana

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile – (drumuri) înscrise în CF nr. 84121 în suprafaţă de 239 mp, CF nr. 84512 în suprafață de 120mp, CF nr. 86905 în suprafață de 1293mp, strada Dumitru Stăniloaie, aflat în proprietatea numiților Podpreatov Marius Gabriel și Luca Adriana - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 302/20.06.2022;

Văzând cererile depuse de Podpreatov Marius Gabriel și Luca Adriana înregistrate la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50715/02.05.2022 si nr. 50718/02.05.2022; referatul de aprobare nr. 71696 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71831/21.06.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Văzând Hotărârea nr.195/2013 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia privind aprobarea PUZ „Extindere perimetrul intravilan Alba Iulia, zona Șeigău-Schit si zona Terasa Viilor- Podei”;

Având în vedere prevederile art. 863 lit.”c” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare; ale art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior; precum și art.13(5) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139 (2) şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă acceptarea donației către Municipiului Alba Iulia, având ca obiect imobilele - (drumuri) situate în Alba Iulia, strada Dumitru Stăniloaie, înscrise în CF nr. 84121 Alba Iulia cu nr. cad. 84121 (parcela nr. 1584/31/3/2) în suprafaţă de 239 mp și CF nr. 84512 Alba Iulia cu nr. cad. 84512 (parcela nr. 3820/1/2/1/2) și CF nr. 86905 Alba Iulia cu nr. cad. 86905, aflate în proprietatea numiților Podpreatov Marius Gabriel și Luca Adriana.

Art.3. Ulterior încheierii contractului de donație în formă autentică imobilul - drum va fi întabulat în proprietatea Municipiului Alba Iulia și va completa inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Direcției cheltuieli

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
    Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C 4ex