Hotărârea nr. 315 din 2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie – septembrie 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 315

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie – septembrie 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie – septembrie 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu nr. 292/16.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 70288/16.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 70539/16.06.2022 al Direcției juridice, administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 289/27.09.2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art.123, ale art. 129(1), ale art. 139(1) şi ale art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Alege pe domnul/a consilier local GAVRILA-PAVEN IONELA preşedinte de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie – septembrie 2022.

Art.2 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios

  • Doamnei consilier GAVRILA-PAVEN IONELA

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
       Consilier                                                                                       Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex