Hotărârea nr. 316 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 316

privind modificarea Hotărârii nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022 - inițiat de consilieri locali Vîlcan Marcela și Marius Filimon și înregistrat cu numărul 295/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.71125/17.06.2022 a consilierilor locali Vîlcan Marcela și Marius Filimon; raportul de specialitate nr. 71398/20.06.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, avizele favorabile ale Comisiilor Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Hotărârea nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 43/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia de aprobare a bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia;

Văzând prevederile art. 5(3) și art. 20(1) lit. „i” și lit. „j” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e” coroborat cu art. 129(9) lit. „c”, art. 139(3) lit. (a) și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei, din bugetul local pe anul 2022.”

Art.II Se aprobă încheierea unui act adițional la Protocolul de Colaborare nr. 105137/14.08.2021 încheiat între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, aprobat prin Hotărârea nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.IV Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în cadrul Protocolului de Colaborare în relația cu partenerii și să semneze toate actele ce derivă din procesul de îndeplinire a acestuia.

Art.V Direcţia cheltuieli și Compartimentul proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VI Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se va comunica către:

 

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul proceduri administrative, învățământ

  • Inspectoratul Școlar Județean Alba

  • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                     Contrasemnează,
     Consilier                                                                                                 Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                         Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80.95% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex