Hotărârea nr. 318 din 2022

cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 318

cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia” inițiat de consilieri locali Marcela Vîlcan și Filimon Marius și înregistrat cu numărul 333/23.06.2022;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 72739/22.06.2022; referatul de aprobare nr. 72940/22.06.2022 al consilierilor locali Marcela Vîlcan și Filimon Marius, raportul de specialitate nr. 73503/23.06.2022 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 21.4 și anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia;

Având în vedere prevederile art. 4(8), lit. ”c” din statutul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, aprobat prin Hotărârea nr. 244/2009, modificat și completat prin Hotărârea nr. 200/2015 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

Luând în considerare prevederile art. 1(4) și (6), art. 16, art. 17(1), lit. ”c”, art. 18(1), lit. ”d” și ale art. 28 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1(2) lit. ”h”, art. 8(1) și (3), lit. ”d^2” și ale art.10(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1991/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”d” coroborat cu art. 129(7), lit. ”n”, ale art. 139(1) și ale art. 196(1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă actualizarea programului de transport pe linia 113 în zona tarifară nr. 1 municipiul Alba Iulia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, aprobarea actualizării programului de transport în zona tarifară nr. 1 municipiul Alba Iulia conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local și Primarul municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Primarului municipiului Alba Iulia;

  • Direcţiei cheltuieli

  • Compartiment Transport, liberă inițiativă

  • Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                   Contrasemnează,
     Consilier                                                                              Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                       Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex