Hotărârea nr. 319 din 2022

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin infiintarea unei sectii noi

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 319

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin infiintarea unei sectii noi

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin infiintarea unei sectii noi - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 335/24.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 73966/24.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 740/24.06.2022 al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art.21(1) lit.”b”, art.22, art.23, art.24, art.29, art.67¹ (1) și (1¹) anexa 1, litrera „f” din Legea 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.12(1), (3) lit ”d” si art.13 din Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat de Guvernul Romaniei prin Hotarare la data de 13 septembrie 2001;

În temeiul prevederilor art. 129 (2), lit.”a”, art.129, (3), lit.”c” , art.129 (7) lit.”f”, art.139(1) și art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă la nivelul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia înființarea unei secții noi pe ramură sportivă, respectiv Taekwondo WT, precum și modificarea corespunzătoare a Regulamentului de Organizare si Funcționare al clubului, conform noi structuri organizatorice și anexei nr.1 parte integranta la prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3.Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 -Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
     Consilier                                                                                    Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex