Hotărârea nr. 32 din 2022

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu Nr.16.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 32

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu Nr.16.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu Nr.16 -inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 33/20.01.2022;

Având în vedere solicitarea depusă de ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 3873/2022; referatul de aprobare nr. 7221/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr.7298/20.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

Văzând prevederile art. 557(2) din Codul Civil, art. 41(5) din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. art. 132, art. 135, art. 156 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însuşeşte documentația cadastrală de dezlipire întocmită de inginer topograf Maxim Emanuel, prin care se propune parcelarea unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu Nr.16, înscris în CF nr. 89691 Alba Iulia, cu nr. cad. 89691, având categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 666 mp, aflat în proprietatea Arhiepicopiei Ortodoxă Română Alba Iulia în 2 parcele, astfel:

- parcela nr. 1 cu nr. cad. nou – 115621 – curți construcții, în suprafață de 660 mp.

- parcela nr. 2 cu nr. cad. nou – 115622 – curți construcții, în suprafață de 6 mp.

Documentația cadastrală de dezlipire face parte din prezenta hotărâre.

Art2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia.

- Instituţiei Prefectului -Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic.

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
      consilier                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                  Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex