Hotărârea nr. 320 din 2022

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA (BLOC G2) SI CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA”, aprobați prin Hotărârea nr. 398/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 320

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA (BLOC G2) SI CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA, aprobați prin Hotărârea nr. 398/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA (BLOC G2) SI CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA”, aprobați prin Hotărârea nr.398/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și inregistrat cu numărul 339/29.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 75712/29.06.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 75864/29.06.2022 al Direcției tehnice, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Vazând Hotărârea nr.398/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA (BLOC G2) SI CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA” ;

Având în vedere prevederile art. 7 (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și ale art. 20 (1) lit. „j”, art. 44(1) și art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b”, coroborat cu prevederile art. 129(4) lit. „d”, ale art. 139 (3), lit „e” și ale art. 196(1) lit „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA (BLOC G2) SI CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA”, la valoarea de 15.513.833,76 lei, din care C+M 11.602.104,92 lei.

Art.2 Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunica:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţiei cheltuieli

- Direcției tehnică, dezvoltare

- Serviciului investiții și lucrări publice.

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
     Consilier                                                                                  Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                          Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95.23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex