Hotărârea nr. 322 din 2022

privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 322

privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II anul 2022 al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 368/20.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84405/19.07.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84643/20.07.2022/20.07.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 49 (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Legii nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022 și ale Hotărârii nr. 43/09.02.2022 a Consiliului local privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pentru anul 2022 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit “a”, ale art. 139 (3) lit.’’a” şi ale art.196(1) lit.“a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă contul de executie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul II anul 2022, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Directia cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire deciziile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Institutiei Prefectului – Judetul Alba

- Direcţiei cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                              Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                      Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.5ex