Hotărârea nr. 325 din 2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul: “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLADIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - BLOC 13A DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA ”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 325

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLADIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - BLOC 13A DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA ”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul: “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLADIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - BLOC 13A DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA ” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 346/19.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84278/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84326/19.07.2022 al Biroului întereținere și reparații clădiri din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului de finanțare al Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării, Axa 1 -Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Rezidențiale Multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a cladirilor rezidențiale multifamiliale, apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. Aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.444/2022;

Având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Văzând prevederile art. 42 (1) lit. ”b” din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art. 20 (1) lit. ”j”, art. 44 (1) și art. 45 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art. 129 (4) lit. ”d”, ale art. 139 (1) și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă documentatia tehnico – economica faza DALI si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLADIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - BLOC 13A DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA ”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia tehnica, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia

Art.3 Prezenta hotarare poate fi contestata conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul – administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Biroul intretinere si reparatii clădiri

- Direcția programe

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
     Consilier                                                                                         Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex