Hotărârea nr. 326 din 2021

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 216/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 326

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 216/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință publică la data de 31 august 2021;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 216/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 97008/23.08.2021 Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97106/23.08.2021 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 42, 43 şi 48 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20(3) și ale art.21(1) ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 26/29.01.2021 a Consiliului local privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 13.08.2021; .

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit ”d” coroborat cu art. 129()7 lit.”q”, art. 139 (1), art. 196 (1) lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Modifică criteriile privind punctarea cererilor de locuinţe sociale din municipiul Alba Iulia, pentru persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Alba Iulia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 216/2021 a Consiliului local rămân neschimbate.

Art.3 Direcția de Asistenţă Socială și Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Alba

  • Direcției de Asistenţă Socială

  • Biroului Elaborare Contracte și Administrarea Domeniului Public.

 

 

 

Alba Iulia, 31 august 2021

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
   Consilier                                                                                             Secretar general
Florea Paul Victor                                                                                       Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 88,88 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex