Hotărârea nr. 326 din 2022

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT-Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al Municipiului Alba Iulia și UAT-Comuna Ighiu prin Consiliul local al comunei Ighiu în vederea implementării Proiectului „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 326

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT-Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al Municipiului Alba Iulia și UAT-Comuna Ighiu prin Consiliul local al comunei Ighiu în vederea implementării Proiectului „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT-Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al Municipiului Alba Iulia și UAT-Comuna Ighiu prin Consiliul local al comunei Ighiu în vederea implementării Proiectului „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și consilier local – Filimon Marius și înregistrat cu numărul 372/21.07.2022;

Având in vedere referatul de aprobare nr. 85376/21.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia și al domnului consilier local Marius Filimon, raportul de specialitate nr. 85377/21.07.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice modificată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”e” coroborat cu art. 129 (9) lit.” c” , ale art. 129(2) lit. ”c”, ale art.129 (7) lit. ”m”, ale art. 139 (3) lit.” f” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între UAT-Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT-Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al Municipiului Alba Iulia și UAT-Comuna Ighiu prin Consiliul local al comunei Ighiu în vederea implementării Proiectului „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alba Iulia să semneze Acordul de asociere care face obiectul prezentei hotarari.

Art.3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea nr.42/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba iulia iși încetează aplicabilitatea

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 544 / 2004 privind contenciosul - administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Direcția tehnică, dezvoltare prin Serviciul investiții și lucrări publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • UAT Consiliul Județean Alba

  • UAT Comuna Ighiu

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Serviciul investiții și lucrări publice

  • Direcția cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
         Consilier                                                                                     Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                               Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex