Hotărârea nr. 327 din 2022

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINATIE SI EXTINDERE CLADIRE CANTINA DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMSA, MUNICIPIUL ALBA IULIA" aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 327

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINATIE SI EXTINDERE CLADIRE CANTINA DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMSA, MUNICIPIUL ALBA IULIA" aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINATIE SI EXTINDERE CLADIRE CANTINA DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMSA, MUNICIPIUL ALBA IULIA" aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 340/12.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.81256/12.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 81334/12.07.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul :”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINAȚIE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE CANTINA DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMȘA, MUNICIPIUL ALBA IULIA”;

Având în vedere prevederile art. 7(6) din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art. 20(1) lit. ”j”, art. 44 (1) și art. 45 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit. ”d”, ale art. 139 (3) lit. ”e” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINATIE SI EXTINDERE CLADIRE CANTINA DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMSA, MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţiei cheltuieli

- Direcției tehnică, dezvoltare

- Serviciului investiții și lucrări publice.

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
        Consilier                                                                                        Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex