Hotărârea nr. 329 din 2022

privind aprobarea Listei IV pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 329

privind aprobarea Listei IV pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei IV pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 343/14.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 82900/14.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 83282/15.07.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipioului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 21, ale art. 22 și ale art. 23 din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 434/25.11.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării locuințelor sociale și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 117/30.03.2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 208/27.04.2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 26/29.01.2021 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 14.07.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” coroborat cu art.129(6) lit. ”a”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”b” și lit. ”q”, art. 139 (3) lit. ”g” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Lista IV pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022, respectiv repartizarea a două locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2022, din blocurile de locuințe sociale din imobilele situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 49, bl. A2 și str. Marcus Aurelius, nr. 51, bl. A3, începând cu 1 septembrie 2022, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia de asistenţă socială

  • Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
     Consilier                                                                                              Secretar general
   Gavrilă – Paven Ionela                                                                                     Jeler Marcel        

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex