Hotărârea nr. 33 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul public și alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Ion Arion

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 33

privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul public și alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Ion Arion

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul public și alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Ion Arion -inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 30/20.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7226/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7295/20.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

Văzând prevederile art. 557(2) din Codul Civil, art. 41(5) din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. art. 132, art. 135, art. 156 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul public asupra imobilelor situate în Alba Iulia, strada Ion Arion, înscrise în CF nr. 114000 Alba Iulia, cu nr. top. 1257/1, 1257/2, 1257/4 - curți construcții, în suprafață de 2386 mp. și în CF nr. 116160 Alba Iulia, cu nr. top. 1257/3 - curți construcții, în suprafață de 401 mp.

Art.2. Rectifică suprafața imobilului înscris în CF nr. 114000 Alba Iulia, cu nr. top. 1257/1, 1257/2, 1257/4 - curți construcții, de la suprafața din acte de 2386 mp. la suprafața reală de 1830 mp.

Art.3. Alipește imobilele înscrise în CF nr. 114000 Alba Iulia, cu nr. top. 1257/1, 1257/2, 1257/4 - curți construcții, în suprafață rectificată de 1830 mp. și în CF nr. 116160 Alba Iulia, cu nr. top. 1257/3 - curți construcții, în suprafață de 401 mp.

Tabelul de alipire și planul de amplasament și delimitare fac parte din prezenta hotărâre.

Art4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia.

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic.

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
       consilier                                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                   Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex