Hotărârea nr. 330 din 2022

privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 330

privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2022

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 342/14.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 62695/30.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 83281/15.07.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate, inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 157/2019 privind aprobarea participării municipiului în cadrul proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018;

Având în vedere obiectivele principale ale Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - Ghidul solicitantului CP 12/2018 și anexele subsecvente, Cererea de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului;

Având în vedere art. 5 (3) și art. 20 (1) lit. ”i” și ”j” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată modificată și completată ulterior;

Văzând minuta nr. 82916/15.07.2022 și procesul verbal nr. 82917/15.07.2022 încheiate la finalizarea procedurii de dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 (4) lit. „a”, art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru implementarea bugetării participative – ediția 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Municipiul Alba Iulia se angajează să previzioneze și să aloce din bugetul local pe anul 2023 suma de 1.000.000 lei, în vederea susținerii proiectelor propuse și votate de cetățeni, pentru dezvoltarea orașului.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să numească responsabili pentru selectarea proiectelor care întrunesc criteriile de eligibilitate descrise în prezentul regulament, să delege responsabilităţi şi să monitorizeze desfășurarea activităților prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific legislației în vigoare, cu dispoziţiile legale aplicabile, etc.

Art.4 Compartimentul relații internaționale, parteneriate, inovare urbană, Dispeceratul municipal de relații cu cetățenii și Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate, inovare urbană

  • Dispeceratul municipal de relații cu cetățenii

  • Direcția cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                      Contrasemnează,
        Consilier                                                                                               Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                         Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex