Hotărârea nr. 331 din 2022

privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia

 

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 331

privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 373/22.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 65951/06.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 85572/22.07.2022 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând solicitarea transportatorului autorizat SC GICU TRANS SRL nr. 56983/16.05.2022;

Văzând solicitarea transportatorului autorizat SC IZIDOR SRL nr. 57151/17.05.2022;

Văzând solicitarea transportatorului autorizat SC GRI CAR TRANS SRL nr. 58829/19.05.2022;

Având în vedere prevederile art. 46 din Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 472/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

Văzând prevederile art.1, art.2, art. 3(1), art. 13, lit ”b” și ale art 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 6, lit. ”j” din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând minuta nr. 85740/22.07.2022 și procesul verbal nr. 85797/22.07.2022 încheiate la finalizarea procedurii de dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”d” coroborat cu art. 129(7) lit.”n”, ale art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 (1)Aprobă tariful de distanţă maximal pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiul Alba Iulia la valoarea de 6.56 lei/km, inclusiv TVA.

(2) Tariful de distanță pe timp de noapte nu va fi mai mic decât tariful de distanță pe timp de zi și nu poate fi mai mare cu mai mult de 50% față de tariful de distanță pe timp de zi.

(3) Nivelul oricărui tarif de distanţă practicat nu poate depasi tariful maximal aprobat.

Art.2 Aprobă modelul Listei de tarife privind valoarea tarifelor pe timp de zi şi pe timp de noapte practicate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea nr. 146/2011 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi își încetează aplicabilitatea

Art.4 Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013 și Hotărârea nr. 472/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia se va modifica în mod corespunzător.

Art.5 Direcția cheltuieli prin Compartimentul transport, liberă inițiativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică către :

  • Primarul municipiului Alba Iulia;

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Compartiment Transport, liberă inițiativă

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                Contrasemnează,
     Consilier                                                                             Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                     Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 89,47 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex