Hotărârea nr. 332 din 2022

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada Viilor, nr.13, Județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 332

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada Viilor, nr.13, Județul Alba

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada Viilor, nr.13, Județul Alba inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 345/18.07.2022 ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 83739/18.07.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 83829/18.07.2022 al Serviciului urbanism din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2(2) și art. 8(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.26, art.48(1),(2),(3), ale art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10, art. 11, ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” si ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 39893 din 05.04.2022, conform anexei 1.

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” - intravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Viilor, Nr.13, Jud. Alba, C.F. nr. 80188 Alba Iulia, elaborat la inițiativa MUNTEAN VIOREL GABRIEL, MUNTEAN IOANA, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 2.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu are perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării.

Art.4: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.5: Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.6: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

  • Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția venituri

  • Biroul evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
   Consilier                                                                                           Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel       
 

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex