Hotărârea nr. 334 din 2022

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 334

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 352/20.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84588/20.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84609/20.07.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avbizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr.667/14.07.2022 privind constituirea comisiei speciale de întocmire și actualizare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Alba Iulia;

Văzând prevederile HGR nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor și prevederile Legii nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (14) , ale art.139 (3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a”, ale art.354 și ale art.357 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alba Iulia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul contracte, patrimoniu din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” și Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local, Direcția cheltuieli, Direcția urbanism și amenajarea teritoriului și Biroul evidență patrimoniu și sistem informatic geografic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciul contracte, patrimoniu

-Direcția cheltuieli

-Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

-Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

-Biroul evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                   Contrasemnează,
      Consilier                                                                                              Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                       Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex