Hotărârea nr. 335 din 2022

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.10.184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REFLEX SRL

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 335

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.10.184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REFLEX SRL

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.10.184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REFLEX SRL inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistat cu numărul 358/20.07.2022;

Având în vedere cererea formulată de dl.Muncuș Vasile, administrator al SC REFLEX SRL, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.71.703/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84518/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84610/20.07.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avbizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.15 lit.”e” și ale art.22(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c" coroborat cu art.129(6) lit.”b”, ale art.139 (3) lit.”g”, ale art.196 (1) lit.”a”, ale art.306(3) și ale art.362 (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă prelungirea cu 10 ani începând cu data de 06.09.2022 a termenului contractului de concesiune nr.10.184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REFLEX SRL.

Art.2 Prelungirea termenului contractului de concesiune 10.184/1996 se face cu condiția renegocierii redevenței datorate de concesionar, pornind de la suma minimă de 14,73 euro/mp/an stabilită prin raportul de evaluare întocmit de Roșu Adriana Eusența – Membru titular ANEVAR.

Art.3 Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.10.184/1996.

Art.4 Serviciul contracte, patrimoniu din cadrul Serviciului public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciul contracte, patrimoniu

-SC REFLEX SRL, str.Arnsberg, nr.31, bl.37, ap.23, Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                               Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                       Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex