Hotărârea nr. 336 din 2022

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.12.859/2002 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC LIBRĂRIILE HUMANITAS SA

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 336

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.12.859/2002 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC LIBRĂRIILE HUMANITAS SA

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.12.859/2002 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC LIBRĂRIILE HUMANITAS SA inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 356/20.07.2022;

Având în vedere cererea formulată de SC LIBRĂRIILE HUMANITAS SA, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.76.341/30.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84521/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84611/20.07.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avbizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile contractului de închiriere nr.12.859/2002, modificat și completat prin Actele adiționale nr.7.810/2006, nr.40.606/2010 nr.78.594/2014 și nr.100.212/1018 ;

În temeiul prevederilor art.108, lit.”c”, art.129(2) lit."c" coroborat cu art.129(6) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă prelungirea cu 5 ani, începând cu data de 09.09.2022 a termenului contractului de închiriere nr.12.859/2002 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC LIBRĂRIILE HUMANITAS SA SRL.

Art.2 Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.13.545/1996 se face prin act adițional.

Art.3 Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.12.859/2002.

Art.4 Serviciul contracte, patrimoniu din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciul contracte, patrimoniu

-SC LIBRĂRIILE HUMANITAS SA, Piața Presei Libere, nr.1, Corp C, et.1, Sector 1, București

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
      Consilier                                                                                     Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                            Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex