Hotărârea nr. 337 din 2022

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.126.399/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și dl.Stoica Lajos

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 337

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.126.399/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și dl.Stoica Lajos

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.126.399/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și dl.Stoica Lajos inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 357/20.07.2022;

Având în vedere cererea formulată de dl.Stoica Lajos, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.74.769/27.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84520/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84612/20.07.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile contractului de închiriere nr.126.399/2017;

În temeiul prevederilor art.108, lit.”c”, ale art.129(2) lit."c" coroborat cu art.129 (6) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă prelungirea cu 5 ani, începând cu data de 03.01.2023 a termenului contractului de închiriere nr.126.399/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și dl.Stoica Lajos.

Art.2 Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.126.399/2017 se face prin act adițional.

Art.3 Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.126.399/2017.

Art.4 Serviciul contracte, patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea patrimoniului local” va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciul contracte, patrimoniu

-Stoica Lajos, str.Carpenului, nr.142, Alba Iulia – Pâclișa

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
      Consilier                                                                           Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                    Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex