Hotărârea nr. 339 din 2023

privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2024

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 339

privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2024

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2023;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2024 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 365/23.08.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 95629/22.08.2023 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 95737/22.08.2023 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere prevederile art. 42, 43 şi 48 din Legea locuinţei nr. 114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20(3) și ale art.21(1) ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 456/27.09.2022 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.296/18.07.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 456/27.09.2022, precum și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 16.08.2023;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 514/2022 privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2023 și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 216/2021 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia a Consiliului Local Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129(7) lit. ”q”, art. 139 (3) lit. ”g”, art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Stabilește criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale din municipiul Alba Iulia, pentru persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Alba Iulia, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Aprobă cererea- tip de atribuire a unei locuințe sociale, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă lista cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe sociale trebuie să le prezinte în vederea evaluării cererii, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cererea și actele justificative se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, Bulevardul Republicii nr.26.

Art.3 Municipiul Alba Iulia, prin Direcția de Asistență Socială va stabili perioada de actualizare a cererilor și va da publicității prin afișare la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și al Direcției de Asistență Socială, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor.

Art.4 Contractele de închiriere se încheie pentru o perioadă de 5 ani, după această perioadă contractele de închiriere pentru locuințe sociale nu se mai prelungesc, titularii contractelor de închiriere având posibilitatea să depună, în ultimul an de valabilitate a contractului, cerere pentru analizarea și cuprinderea acestora în lista de priorități pentru anul următor.

Art.5 Toate persoanele/familiile care au primit repartiție în locuință socială, au obligația să prezinte la data încheierii contractului de închiriere și anual (când se recalculează chiria), pe lângă documentele prevăzute la art .23 din H.G.R. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare, și declarație autentificată a titularului contractului de închiriere și ai celorlalți membrii din familie din care rezultă că „nu dețin și nu au deținut în proprietate o locuință, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe, nu dețin în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Alba Iulia, nu au înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990”;

Art.6 Neprezentarea documentelor solicitate la art. 5 din prezenta hotărâre atrage respingerea solicitării de încheiere a contractului de închiriere pentru respectivul solicitant.

Art.7 În situația în care, la momentul recalculării anuale a cuantumului chiriei, titularul contractului de închiriere al locuinței sociale nu are achitate la zi obligațiile de plata față de bugetul local, atât pentru solicitant, cât și pentru toți membrii majori din familie, contractul de închiriere va înceta de drept.

Art.8 Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Prevederile Hotărârii nr. 514/2022 a Consiliului local privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2023 și ale Hotărârii nr. 216/2021 a Consiliului local privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia a Consiliului Local Alba Iulia își încetează aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.10 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile și în termenele Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11 Direcția de Asistenţă Socială și Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.12 Hotărârea se comunică:

-Primarului Municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

-Direcției de Asistenţă Socială

-Serviciului contracte, patrimoniu

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2023

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                          Contrasemnează,
       Consilier                                                                                                      Secretar general 
Filimon Marius                                                                                                    Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex