Hotărârea nr. 34 din 2022

privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia str. București nr.16A, înscris în CF.nr.116169 – Alba Iulia

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 34

privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia str. București nr.16A, înscris în CF.nr.116169 – Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia str. București nr.16A, înscris în CF. nr. 116169 – Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 19/19.01.2022;

Având în vedere solicitarea adresată de Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba; referatul de aprobare nr. 6537/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6560/19.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 132 și art. 135 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139(3) lit.”g”, şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ modificat si completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Parcelează imobilul (teren) proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, înscris în CF nr. 116196 - Alba Iulia, cu nr. cad. 116169 – "curți construcții" în suprafață de 1755 mp, în 2 parcele, astfel:

- parcela nr. 1 cu nr. cad. nou – "curți construcții" în suprafață de 912 mp.

- parcela nr. 2 cu nr. cad. nou – "curți construcții" în suprafață de 843 mp.

Art.2. Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul de parcelare și planul de amplasament și delimitare a imobilului fac parte din prezenta hotărâre.

Art3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia.

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic.

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                        Contrasemnează,
      consilier                                                                                                  Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                               Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex