Hotărârea nr. 345 din 2022

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr. 37, bl. 235, sc.B, et.1,ap. 5

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 345

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr. 37, bl. 235, sc.B, et.1,ap. 5

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr. 37, bl. 235, sc.B, et.1, ap.5 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 363/20.07.2022;

Având în vedere cererea domnului Sîntoma Mircea Daniel înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 65201/03.06.2022; referatul de aprobare nr. 84505/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84628/20.07.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 19^2 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(14), ale art.139 (2) şi ale art.196(1) lit.”a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1) Aprobă vânzarea locuinţei construite din fonduri A.N.L. situate în municipiul Alba Iulia, jud.Alba, str.Arieșului, nr. 37, bl. 235, sc.B, et.1, ap. 5, înscrise în CF nr.75313-C1-U19 Alba Iulia, cu nr.cadastral 9904/2-C1-U5, compusă din două camere, hol, bucătărie, cămară, debara, baie, balcon, cu suprafață utilă de 51,61 mp împreună cu cota din bunurile indivize comune de 56,60/1397,57 în favoarea d-lui Sîntoma Mircea Daniel.

(2) Conform dispozițiilor art.10 (2^5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente locuinței, pe durata existenței clădirii.

Art.2. (1)Preţul de vânzare al locuinţei, calculat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, este de 77.630,43 lei cu TVA inclus. Prețul include și comisionul de 1% cuvenit Consiliului Local al municipiului Alba Iulia potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Plata valorii de vânzare a locuinței se va face cu achitarea integrală a prețului final, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului.

Art.3. Locuința cumpărată nu poate face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, interdicție care se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condițiile legii, cu excepția situației prevăzute la art.10 alin.2 lit.f teza finală din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Împuterniceşte Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să facă toate demersurile necesare pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Direcției Cheltuieli

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

-Sîntoma Mircea Daniel, str.Arieșului, nr. 37, bl. 235, sc.B, et.1, ap. 5, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                           Contrasemnează,
       Consilier                                                                     Secretar general
Gavrilă-Paven Ionela                                                                 Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,4 7% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex