Hotărârea nr. 348 din 2022

privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Aleea Sf. Capistrano

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 348

privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Aleea Sf. Capistrano

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Aleea Sf. Capistrano - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 349/19.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84490/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84502/18.07.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 132-135 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă dezmembrarea imobilului (teren) proprietate a Domeniului public al Municipiului Alba Iulia , situat în Alba Iulia, Aleea Sf. Capistrano, înscris în CF nr. 101537 Alba Iulia, cu nr.cad. 101537, în suprafață de 247.485 mp - "curți construcții" în 2 parcele noi astfel:

- Lotul 1 – "curți construcții" în suprafață de 247.427 mp.

- Lotul 2 –"curți construcții" în suprafață de 58 mp.

Tabelul de dezmembrare și planul de amplasament și delimitare a imobilului fac parte din prezenta hotărâre, conform anexelor nr. 1 si nr 2.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

- Serviciul Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
          Consilier                                                                                    Secretar general  
Gavrila-Paven Ionela                                                                               Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,4 7% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex