Hotărârea nr. 349 din 2022

privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Gheorghe Sincai

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 349

privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Gheorghe Sincai

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Gheorghe Sincai - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 371/20.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 85060/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 85294/20.07.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 554 și art. 885 (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 132-135 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41(3) din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare și Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Alba Iulia la Hotărârea de Guvern nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba.

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secția Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia domeniul public și administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilul (teren) identificat cu Cf. nr. 106088, top. 2528/2/1/1/1/1/1/2/2 și cu poziția nr. 738 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 974/2002 – în suprafață măsurată de 8100 mp.

Art. 2. Aprobă dezmembrarea imobilului (teren) proprietate a domeniului public al Municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, înscris în CF nr. 106088 Alba Iulia, cu nr.top. 2528/2/1/1/1/1/1/2/2, în suprafață de 8100 mp "curți construcții" în 2 parcele noi astfel:

- Lotul 1 cu nr. top. 2528/2/1/1/1/1/1/2/2/1 "curți construcții" în suprafață de 5433 mp.

- Lotul 2 cu nr. top. 2528/2/1/1/1/1/1/2/2/2 "curți construcții" în suprafață de 2667 mp.

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 cuprinzând tabelul de identificare şi planul de amplasament a imobilului fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului -Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură.

- Serviciul Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
         Consilier                                                                                       Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                                 Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex