Hotărârea nr. 35 din 2022

privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia ( Oarda De Sus ) înscris în CF .nr. 86775 – Alba Iulia

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 35

privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia ( Oarda De Sus ) înscris în CF .nr. 86775 – Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia ( Oarda De Sus ) înscris în CF .nr. 86775 – Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 18.19.01.2022;

Având în vedere referatul de necesitate nr. 295/04.01.2022 al Serviciului administrarea domeniului public și privat din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la parcelarea și schimbarea de destinație a unei parcele de pășune din zona Oarda de Sus; referatul de aprobare nr. 6527/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6555/19.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 132 și art. 135 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139(3) lit.”g”, şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Parcelează imobilul (teren) proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, înscris în CF nr. 86775 - Alba Iulia, cu nr. Cad. 86775 – "pășune" în suprafață de 136831 mp, în 2 parcele, astfel:

- parcela nr. 1 cu nr. cad. nou – " pășune " în suprafață de 49500 mp.

- parcela nr. 2 cu nr. cad. nou – " pășune " în suprafață de 87331 mp

Art.2. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară schimbarea categoriei de folosință a parcelei cu nr.1 din " pășune " în "pădure ”

Art.3. Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul de parcelare și planul de amplasament și delimitare a imobilului fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia.

- Instituţiei Prefectului -Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic.

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
      consilier                                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                     Jeler Marcel  
 
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex