Hotărârea nr. 350 din 2022

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.78679 – C1-U13 Alba Iulia cu nr.topo.863/1/XIII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.53, Jud. Alba în favoarea numitilor Kulcsar Francisc si Kulcsar Virginia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIU LOCAL

 

HOTÃRÂREA NR. 350

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.78679 – C1-U13 Alba Iulia cu nr.topo.863/1/XIII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.53, Jud. Alba în favoarea numitilor Kulcsar Francisc si Kulcsar Virginia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.78679 – C1-U13 Alba Iulia cu nr.topo.863/1/XIII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.53, Jud. Alba în favoarea numitilor Kulcsar Francisc si Kulcsar Virginia – inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 250/19.07.2022;

Având în vedere cererea numitilor Kulcsar Francisc si Kulcsar Virginia înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 76461/30.06.2022; referatul de aprobare nr. 84483/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84503/19.07.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Văzând prevederile art. 36 alin.(2) și alin.(6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, art.139 (3) lit. „g”, art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Propune atribuirea prin Ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp proprietar Statul Român, teren intravilan înscris în CF.nr.78679 – C1 – U13 Alba Iulia cu nr.topo.863/1/XIII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu(fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B, Ap.53, Jud. Alba, în favoarea numitilor Kulcsar Francisc si Kulcsar Virginia.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art.4. Hotãrâre se comunicã :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
       Consilier                                                                                     Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                               Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex