Hotărârea nr. 351 din 2022

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 17/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 – C1-U6 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.32, Jud. Alba în favoarea numitei Tăbârcea Ioana Silvia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTÃRÂREA NR. 351

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 17/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 – C1-U6 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.32, Jud. Alba în favoarea numitei Tăbârcea Ioana Silvia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 17/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 – C1-U6 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.32, Jud. Alba în favoarea numitei Tăbârcea Ioana Silvia – inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 351/19.07.2022;

Având în vedere cererea doamnei Tăbârcea Ioana Silvia înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 76870/01.07.2022; referatul de aprobare nr. 84482/19.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 84506/19.07.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Văzând prevederile art. 36 alin.(2) și alin.(6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, art.139 (3) lit. „g”, art.196 (1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTÃRĂȘTE:

 

Art.1. Propune atribuirea prin Ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 17/370 mp proprietar Statul Român, teren intravilan înscris în CF. nr.77373 – C1 – U6 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu(fosta Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B, Ap.32, Jud. Alba, în favoarea numitei Tăbârcea Ioana Silvia.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3. Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art.4. Hotãrârea se comunicã :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                   Contrasemnează,
         Consilier                                                                             Secretar general  
Gavrila-Paven Ionela                                                                        Jeler Marcel   

 

 

 

 Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex