Hotărârea nr. 352 din 2022

privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 352

privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 374/27.07.2022;

Având în vedere cererea de finanțare a Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 75581/29.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 87263/27.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 87279/27.07.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul nefavorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Ordinul M.E.C.T. nr. 6412/2008 prin care a fost înființat Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia,

Având în vedere prevederile art. 26 lit. ”b” din Anexa 1 la Ordinul 3696/2012 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 18^1, ale art. 69 alin (1) – (5) din Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022 modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129 (7) lit. ”f”, art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2022, Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia - secția powerlifting, în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2022.

Art.2 Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre, prin încheierea unui contract de finantare.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Județul Alba

  • Direcției cheltuieli

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
        Consilier                                                                                   Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                           Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 57,14 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex