Hotărârea nr. 354 din 2022

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 354

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 iulie 2022;

Luând în dezbatre proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu nr. 375/27.07.2022;

Având în vedere adresa nr. 170/23.04.2021 a Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 46728/23.04.2021, la care este anexată situația financiară a structurilor sportive care a fost afectată în perioada stării de urgență decretată pe teritoriul României;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 87264/27.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 87282/27.07.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 45 lit. c) din Anexa la Ordinul nr. 832/2017 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 71 (2) lit. ”a” din Legea nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129(7) lit. ”f”, ale art. 139(1) și ale art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, structură sportivă de drept public, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Art.2 Sprijinul financiar este în sumă de 100.000 lei.

Art.3 Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană și Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, prin încheierea unui contract de finanțare.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica :

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia

  • Direcția cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 27 iulie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
     Consilier                                                                                         Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                              Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex