Hotărârea nr. 356 din 2022

privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr. 320/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, aprobați prin Hotărârea nr. 398/2019 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 

 

ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 356

privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr. 320/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, aprobați prin Hotărârea nr. 398/2019 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 5 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr. 320/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, aprobați prin Hotărârea nr. 398/2019 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 378/30.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.88457/30.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 88594/01.08.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridică, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 86364/2022, prin care numiții Stoica Cornel, domiciliat în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 35, jud. Alba, Varga Paulina Rodica, domiciliată în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 75, jud. Alba, Stoica Lenuța, curator pentru Stoica Nicolae, domiciliată în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 49, jud. Alba și Jurca Marcel Titel, domiciliat în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 79, jud. Alba, prin mandatar Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în București, str. Arcului, nr. 19, sector 2, au formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 320/2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 398/2019,

Văzând prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit. ”b”, ale art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se respinge plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 86364/2022 a numiților Stoica Cornel, domiciliat în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 35, jud. Alba, Varga Paulina Rodica, domiciliată în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 75, jud. Alba, Stoica Lenuța, curator pentru Stoica Nicolae, domiciliată în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 49, jud. Alba și Jurca Marcel Titel, domiciliat în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, ap. 79, jud. Alba, prin mandatar Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în București, str. Arcului, nr. 19, sector 2, formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 320/2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 398/2019, având în vedere temeinicia și legalitatea hotărârii emise.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba

- Direcției administrație publică locală, juridic contencios

- Centrului de Resurse Juridice, cu sediul în București, str. Arcului, nr. 19, sector 2.

 

 

 

Alba Iulia, 5 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                Contrasemnează,
        Consilier                                                                                                         Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                                 Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex