Hotărârea nr. 357 din 2022

privind premierea sportivilor și antrenorilor de la Asociația Clubul Sportiv „Life is Dance", care au obținut performanțe desosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 357

privind premierea sportivilor și antrenorilor de la Asociația Clubul Sportiv Life is Dance", care au obținut performanțe desosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 5 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind premierea sportivilor și antrenorilor de la Asociația Clubul Sportiv „Life is Dance", care au obținut performanțe desosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 377/29.07.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 888127/29.07.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 88493/01.08.2022 al Compartimentului informare, presă comunicare și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 3(1), ale art.18^1 alin.2 lit. ”f” din Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. III alin. 3 ale OUG nr. 130/16.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 43/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”f”, ale art. 139(3) lit. ”a” și ale art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă cheltuirea sumei de 12.000 lei din bugetul local pe anul 2022 pentru premierea sportivilor și antrenorilor de la Asociația Clubul Sportiv „Life is Dance", care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive ințernaționale și naționale oficiale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice

  • Asociația Clubul Sportiv „Life is Dance"

 

 

Alba Iulia, 5 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
   Consilier                                                                                          Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                              Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex