Hotărârea nr. 358 din 2022

privind aprobarea devizului general actualizat și aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 358

privind aprobarea devizului general actualizat și aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru Proiectul EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26 aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială-Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 5 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 382/02.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89204/02.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 89432/02.08.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile art. 45 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 (1) lit. ”a” - ”d” din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” aprobată și modificată prin Legea nr. 183/2022, ale art. 9(1) din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" modificată și completată ulterior, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 425/2021 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru modificată Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de investiții „Anghel Saligny” prin Hotărârea nr. 50/2022 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.425/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI APA PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21 , ORIZONT 23 , ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit.” d”, ale art. 139 (2) lit. ”a” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26”, aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare de 152.163,71 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Direcţia tehnică, dezvoltare prin Serviciul de investiții și lucrări publice din aparatul de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcţia tehnică, dezvoltare

  • Serviciul investiții și lucrări publice

  • Direcţia cheltuieli

  • Direcția urbanism, amenajarea teritoriului

 

 

Alba Iulia, 5 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                   Contrasemnează,
    Consilier                                                                                                Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                     Jeler Marcel    

  

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex