Hotărârea nr. 36 din 2022

privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 2281/11.01.2022, formulată de către Ruscă Cornel și Ruscă Dorin prin mandatar av. Rus Ioan împotriva Hotărârilor nr. 219/2020 și 36/2021, ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 36

privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 2281/11.01.2022, formulată de către Ruscă Cornel și Ruscă Dorin prin mandatar av. Rus Ioan împotriva Hotărârilor nr. 219/2020 și 36/2021, ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 2281/11.01.2022, formulată de către Ruscă Cornel și Ruscă Dorin prin mandatar av. Rus Ioan împotriva Hotărârilor nr. 219/2020 și 36/2021 ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 39/21.01.2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 7744/21.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7754/21.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul nefavorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere dispozițiile art.7(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art 139 (3) lit ”g” si ale art. 196(1)lit ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.2281/11.01.2022, formulată de către Ruscă Cornel și Ruscă Dorin, împotriva Hotărârilor nr. 219/2020 și 36/2021, aprobate de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, având în vedere temeinicia si legalitatea hotărârilor emise.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3.Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Cabinetului individual de avocat Rus Ioan

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
    consilier                                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                      Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 11 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 52,38% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex