Hotărârea nr. 361 din 2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE REȚEA APĂ CU BRANȘAMENTE ȘI CANALIZARE CU RACORDURI PE STR. CERBULUI, AZUGA, DIMITRIE PACIUREA; EXTINDERE RETEA CANALIZARE ȘI RACORDURI PE STR. MĂGUREI, DRAGOMIRNA ȘI ATENA”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 361

privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții EXTINDERE REȚEA APĂ CU BRANȘAMENTE ȘI CANALIZARE CU RACORDURI PE STR. CERBULUI, AZUGA, DIMITRIE PACIUREA; EXTINDERE RETEA CANALIZARE ȘI RACORDURI PE STR. MĂGUREI, DRAGOMIRNA ȘI ATENA

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 5 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE REȚEA APĂ CU BRANȘAMENTE ȘI CANALIZARE CU RACORDURI PE STR. CERBULUI, AZUGA, DIMITRIE PACIUREA; EXTINDERE RETEA CANALIZARE ȘI RACORDURI PE STR. MĂGUREI, DRAGOMIRNA ȘI ATENA” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 380/02.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89217/02.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 89428/02.08.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale HGR nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit.”d”, art. 139(3), lit. ”e” și art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică, fază SF pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REȚEA APĂ CU BRANȘAMENTE ȘI CANALIZARE CU RACORDURI PE STR. CERBULUI, AZUGA, DIMITRIE PACIUREA; EXTINDERE RETEA CANALIZARE ȘI RACORDURI PE STR. MĂGUREI, DRAGOMIRNA ȘI ATENA”, Alba Iulia.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției conform anexei nr.1 și descrierea sumară a proiectului conform anexei nr.2.

Art.3 Anexele nr.1 și nr. 2 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.4 Direcția tehnică, dezvoltare prin Serviciul investiții și lucrări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

- Serviciul administrare drumuri și utilități publice

 

 

 

Alba Iulia, 5 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                          Contrasemnează,
     Consilier                                                                                                     Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                           Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex