Hotărârea nr. 362 din 2022

privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în CAMPIONATUL NAȚIONAL LIGA 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA 1924

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 362

privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în CAMPIONATUL NAȚIONAL LIGA 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA 1924

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 9 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în CAMPIONATUL NAȚIONAL LIGA 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA 1924 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 384/05.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.90922/05.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 983/05.08.2022 al Clubului sportiv municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 4(5) din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice al Federației Române de Fotbal, ale art. 3 (1) din Legea nr. 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului, modificată și completată ulterior, potrivit căreia “(1) Autorităţile administraţiei publice, … au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”f”, art. 139(1) și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național liga 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociației Fotbal Club Unirea 1924.

Art.2 Se însușește proiectul de Contract de cesiune privind preluare gratuită, cu titlu definitiv, de către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național liga 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA 1924 , conform anexei nr.1 la prezenta.

Art.3 Se împuternicește domnul Urcan Radu Mircea, director executiv al CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA ,să semneze Contractul de cesiune privind preluare gratuită, cu titlu definitiv, de către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național liga 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA 1924, să dea declarații și să îndeplinească orice alte proceduri, oriunde ar fi nevoie, în vederea preluării cu titlu definitiv, de către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național liga 3, începând cu sezonul 2022-2023, a echipei de fotbal AFC UNIREA 1924, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA 1924.

Art.4 Se însușește proiectul de Acord cu privire la plata obligațiilor sportive, conform anexei nr.2 la prezenta.

Art.5 Se împuternicește domnul Urcan Radu Mircea, director executiv al CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA să semneze Acordul cu privire la plata obligațiilor sportive.

Art.6. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.7 Clubul sportiv municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 8 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Clubul sportiv municipal Unirea Alba Iulia

  • AFC Unirea 1924

 

 

Alba Iulia, 9 august 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                        Contrasemnează,
      Consilier                                                                                                  p.Secretar general
                 Gavrilă – Paven Ionela                                                       Șef serviciu adm.publică locală, juridic, contencios
                                                                                                                                                                      Fiț Ileana Simona

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P:M. 3ex