Hotărârea nr. 363 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul " Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 363

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul " Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 11 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul " Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 387/10.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 92754/10.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 92776/10.08.2022 al Direcției tehnice, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului unicipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 7-10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016-privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere ORDINUL nr. 1.962 din 29 octombrie 2021, pentru aprobarea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, cu completările și modificările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ".

Art.2 Se aprobă documentația tehnico – economică, faza Studiul de Fezabilitate, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, cuprinși în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează primarul municipiului să reprezinte solicitantul Municipiul Alba Iulia în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art.4 UAT Municipiul Alba Iulia se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.

Art.5 Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA în cadrul proiectului, în cuantum de : 148.547 LEI.

Art.6 Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.7 Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.8 Hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9 Hotărârea va fi comunicată către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Serviciul administrare drumuri și utilități publice

  • Serviciul investiții și lucrări publice

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Managerului public

 

 

 

Alba Iulia, 11 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
     Consilier                                                                                        p.Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                               Director executiv  
                                                                                                              Rânghet Georgeta

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P:M. 3ex