Hotărârea nr. 364 din 2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul ”CONSOLIDAREA ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL RÂULUI MUREȘ, MUNICIPIUL ALBA IULIA”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 364

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul ”CONSOLIDAREA ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL RÂULUI MUREȘ, MUNICIPIUL ALBA IULIA”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extrordinară cu convocare de îndată la data de 11 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul ”CONSOLIDAREA ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL RÂULUI MUREȘ, MUNICIPIUL ALBA IULIA” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 386/10.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 92749/10.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 92777/10.08.2022 al Direcției tehnice, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului unicipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului solicitantului Condiții Generale – POPAM 2014-2020, precum și prevederile ghidului solicitantului Obiectiv specific 2 – Diversificarea și consolidarea activităților în teritoriu (zona de acvacultură) și în special pentru lucrătorii în acvacultură în vederea înființării unor activități ce oferă o alternativă ocupațională față de activitatea de acvacultură, Măsura 2: Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură, publicat în data de 5 mai 2022;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 7-10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016-privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică - faza SF - Studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”CONSOLIDAREA ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL RÂULUI MUREȘ, MUNICIPIUL ALBA IULIA” și indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexa1, precum și descrierea succintă a obiectivului de investiții conform anexei 2.

Art.2 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se va comunica:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Direcţiei cheltuieli

- Direcţiei tehnice, dezvoltare

- Biroului intretinere si reparatii cladiri

- Compartimentului relatii internationale, parteneriate și inovare urbană

- Managerului Public

 

 

Alba Iulia, 11 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                                            p.Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                   Director executiv  
                                                                                                                     Rânghet Georgeta

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P:M. 3ex