Hotărârea nr. 365 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea devizului general al proiectului „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 365

privind participarea Municipiului Alba Iulia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea devizului general al proiectului „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extrordinară cu convocare de îndată la data de 11 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea devizului general al proiectului „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Alba Iulia” inițiat de primarul municipiului Alab Iulia și înregistrat cu numărul 385/10.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 92753/10.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 92775/10.08.2022 al Direcției tehnice, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului unicipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 7-10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere ORDINUL nr. 1.947 din 13 iulie 2022, prin care a fost aprobat ghidul solicitantului aferent programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”

Art.2 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiţii, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care conţine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 12 din ghidul de finanțare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 683.042,34 LEI.

Art.4 Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local a cheltuielilor conexe ale proiectului, ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.5 Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte solicitantul Municipiul Alba Iulia în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art.6 Municipiul Alba Iulia se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.

Art.7 Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.8 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9 Hotărârea va fi comunicată către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Managerul public

 

 

 

Alba Iulia, 11 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
   Consilier                                                                                              p.Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                  Director executiv   
                                                                                                                    Rânghet Georgeta

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P:M. 3ex