Hotărârea nr. 366 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr.188/30.03.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA” si participarea la Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 366

privind modificarea Hotărârii nr.188/30.03.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA” si participarea la Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data 24 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.188/30.03.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA” si participarea la Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 401/23.08.2022;

Având în vedere referatul nr. aprobare nr.96753/23.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96767/23.08.2022 al Direcției programe din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării, Axa 2 -Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/B.2.1/1, aprobat prin Ordinul 441/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Văzând prevederile Hotărârii nr.188/30.03.2022 a Consiliului local și Clarificarea nr. 408/18.08.2022 în cadrul proiectului cu titlul “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA”

Având în vedere prevederile Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b” coroborat cu art.129(4) lit. ”f”, ale art.139(1) și art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 188/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 Aprobă proiectul “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” având valoarea totală eligibilă în sumă de 14.573.751,804 lei (fără TVA) la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare, compusă din lucrări de renovare în valoare de 14.204.549,304 lei la care se adaugă TVA și un nr. de 3 stații de reîncărcare în valoare totala de 369.202, 50 lei la care se adaugă TVA, în cadrul PNRR-Compenenta 5 – Valul renovării”.

Art.II Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 188/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„Art. 2 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile rezultate ca urmare a realizării unor lucrări, încadrate, conform Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*), în categoria cheltuielilor neeligibile, precum și valoarea cheltuielilor neeligibile care pot interveni pe parcursul implementării proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare”.

Art.III Se modifică art. 3 din Hotărârea nr. 188/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

“Art.3 Aprobă descrierea sumară a investiției, revizuită, propusă prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 188/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.V Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VI Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.VII Hotărârea se va comunica către:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului -Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Direcția juridică, administrație publică locală

- Direcția programe

 

 

 

Alba Iulia, 24 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
      Consilier                                                                               p.Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                     Director executiv
                                                                                                         Rânghet Georgeta

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P:M. 3ex