Hotărârea nr. 367 din 2022

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 367

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 393/22.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.96077/22.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96221/22.08.2022 al Direcției juridice, administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(3) lit. „a”, ale art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Modifică si completeaza art.25 alin (4) și alin (5) lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care vor avea următorul conținut:

” Art.25 (4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului Alba Iulia, în cazuri excepționale care necesită adoptarea de măsuri imediate, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, pentru apărarea ordinii și liniștii publice ori în alte situații precum, necesitatea adoptării în regim de urgență a unor hotărâri de care depind activități în derulare a autorității publice locale, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

Art.25 (5) lit.c) locul desfășurării în cazul ședințelor desfășurate cu participare fizică a consilierilor locali precum și aplicația folosită în cazul consilierilor locali care vor participa în sistem online sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloce electronice”

Art.II Modifică si completeaza art. 29 alin (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut

”Art. 29 (1) Ședințele Consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfășura atât cu participarea fizică a consilierilor locali cât în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare prevăzut la art. 25(5)”.

Art.III Modifică si completeaza art.30 alin (1) din din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut

”Art.30(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene extreme, cutremure, acte de terorism ori în alte situații precum, necesitatea adoptării în regim de urgență a unor hotărâri de care depind activități în derulare a autorității publice locale care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local, ședințele acestuia și ale comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice, laptopuri, calculatoare sau alte dispozitive electronice (smartphone, tabletă, notebook, etc.).”

Art.IV Restul prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.V Direcţia juridică, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VI Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția juridică, administrație publică locală

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
     Consilier                                                                             Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                     Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex