Hotărârea nr. 368 din 2022

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 septembrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 368

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 septembrie 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 septembrie 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 392/18.08.2022;

Având în vedere referatul nr. 159/15/16.08.2022 al doamnei Iordache Anca Paula medic coordonator al Serviciului Public de Asistență Medicală aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 95298/18.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 95368/19.08.2022 al Biroului resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane-administratic din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Anexa 17 din Ordinul ministerului sănătăți și ministerul educației nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

Văzând prevederile art. 21 (1) și (2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 43/2022 a Consiliului local privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală aflat în subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 septembrie 2022, urmare a transformării unui post vacant funcție contractuală de medic specialist în medic generalist cu drept de liberă practică, după cum urmează:

  • Serviciul Public de Asistență Medicală

Medici școlari

  • Se transformă funcția contractuală vacantă, medic specialist, studii S în medic generalist, studii (S);

Art.2 Aprobă statul de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală aflat în subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Biroul resurse umane

  • Serviciul Public de Asistență Medicală

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
       Consilier                                                                               Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                      Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex