Hotărârea nr. 369 din 2022

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 funcționarii publici, începând cu luna septembrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 369

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 funcționarii publici, începând cu luna septembrie 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 funcționarii publici, începând cu luna septembrie 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 390/18.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.94874/18.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 94935/18.08.2022 al Biroului resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane-administratic din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 476 (2) lit.”a”, art. 477 (1), art. 478 (1), (2) şi (3) şi art. 479 (1) lit.”a”, lit.”c” şi lit.”d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31(2), (5) şi (8) din Legea – cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, începând cu luna septembrie 2022, urmare a promovării în grad profesional superior celui deținut, după cum urmează:

 • Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

 • Biroul informatică

 1. Funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal,

ocupat (ID-378009), se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior;

 • Dispecerat municipal de relații cu cetățenii

 1. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal,

ocupat (ID-377950), se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • Direcția juridică, administrație publică locală

Serviciul administrație publică locală, juridic contencios

 1. Funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal,

ocupat (ID- 377968), se transformă în consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;

Art.2 Aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ şi Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

 • Primarul municipiului Alba Iulia

 • Instituția Prefectului – Județul Alba

 • Biroul resurse umane

 • Direcția cheltuieli

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
      Consilier                                                                                        Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex