Hotărârea nr. 37 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile situate in zona Oarda, str. Victoriei

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 37

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile situate in zona Oarda, str. Victoriei

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile situate in zona Oarda, str. Victoriei - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 31/20.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7224/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7292/20.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr.7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica si Hotărârea de Guvern 974/2002;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicită OCPI Alba Iulia – Secția Carte Funciară, înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra imobilelor înscrise în carțile funciare nr. 116294 - Alba Iulia, cu nr. top. 2486 „drum” în suprafață de 6420 mp și CF. nr. 116275 - Alba Iulia, cu nr. top. 2485 „drum” în suprafață de 11581 mp - str. Victorie, identificată cu poziția 580 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 974/2002.

Art. 2. Rectifică suprafața imobilelor înscrise în CF. nr. 116294 - Alba Iulia, cu nr. top. 2486 „drum” de la suprafața din acte 6420 mp la suprafața masurată de 10395 mp și a CF. nr. 116275 - Alba Iulia, cu nr. top. 2485 „drum” de la suprafața din acte 11581 mp la suprafața masurată de 12520 mp.

Art.3. Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul de identificare şi planul de amplasament a imobilelor fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului evidența patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
      consilier                                                                                    Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                 Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex