Hotărârea nr. 371 din 2022

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și îndreptarea unor erori materiale din Statul de funcții al Creșei Municipiului Alba Iulia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 371

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și îndreptarea unor erori materiale din Statul de funcții al Creșei Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municpiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și îndreptarea unor erori materiale din Statul de funcții al Creșei Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 417/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96870/23.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 2000/23.08.2022 al Creșei Municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere prevederile art. 6 și ale art.37 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, ale art. V din OUG nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale și ale art. I pct.2 (1^3) din Legea nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale modificată și completată ulterior;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 359/2021 privind aprobarea înființării Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 67/2022 privind aprobarea schimbării denumirii instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipului Alba Iulia din “Direcția Creșe” în “Creșa Municipiului Alba Iulia”;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit. ”a” coroborat cu art.129 (3) ”c”, ale art.129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129(7) lit.”a”, art. 139(1) și art.196 (1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Creșei Municipiului Alba Iulia începând cu luna septembrie 2022, conform anexei nr.1.

Art.2 Aprobă îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul statului de funcții, aprobat prin anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 359/2021 a Consiliului local, respectiv:

- denumirea funcției contractuale de ”muncitor bucătar” se înlocuiește cu funcția contractuală de ”bucătar”;

- pentru funcția contractuală de execuție ”bucătar”, Castrase Mariana, se modifică nivelul studiilor din ”medii” în ”generale” ;

- funcția contractuală de execuție ”referent casier”, se modifică nivelul studiilor din ”postliceale” în ”medii”;

Art.3 Aprobă statul de funcții al Creșei Municipiului Alba Iulia începând cu luna septembrie 2022, conform anexei nr.2.

Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.5 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 359/2021 a Consiliului local.

Art.6 Creșa Municipiului Alba Iulia aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Hotărârea se va comunica :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Creșei Municipiului Alba Iulia.

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
      Consilier                                                                                   Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                         Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex