Hotărârea nr. 372 din 2022

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023

ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 372

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 423/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96947/23.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96967/23.08.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 96 (1), (2) și (5), art. 23 și art. 24 (1) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) și art. 15 alin. (3) din OMECTS nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 37 (2) din H.G.R nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Având în vedere solicitările unităților de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Desemnează reprezentanţii Consiliului local al municipiului Alba Iulia în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

1. Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

- TUDORAȘCU RAUL SEBASTIAN

- FLOREA PAUL VICTOR

- ROTAR CORINA

2. Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

- FLOREA PAUL VICTOR

- GAVRILA PAVEN IONELA

- NANU DANA ELISABETA

3. Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa” Alba Iulia

- LUPEA IOAN GABRIEL

- BUCUREȘTEAN NARCISA IOANA

- HORȘA IONUȚ

4. Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia

- ROTAR CORINA

- VÂRTEI SERGIU NICOLAE

- CÂMPEANU-VLAD IOANA SILVIA

5. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

- FULEA IOAN

- DUMITRU NICOLAE ALEXANDRU DAN

- CÂMPEANU-VLAD IOANA SILVIA

6. Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

- FULEA IOAN

- MEDREA BOGDAN

- ROMAN ROBERT PAUL

7. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

- STANCIU ALIN GHEORGHE

- MEDREA PETRU GABRIEL

- GAVRILA PAVEN IONELA

8. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

- VÎLCAN MARCELA

- VÂRTEI SERGIU NICOLAE

9. Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

- ROMAN ROBERT PAUL

10. Școala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

- TUDORAȘCU RAUL SEBSTIAN

- BUCUREȘTEAN NARCISA IOANA

11. Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

- STANCIU ALIN GHEORGHE

- CÂMPEANU-VLAD IOANA SILVIA

- VÎLCAN MARCELA

12. Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

- MAREAN VASILE CLAUDIU

- CIOROGAR SABINA

13.Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

- LUPEA IOAN GABRIEL

- MEDREA BOGDAN

- FLOREA PAUL VICTOR

14. Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia

- OLTEAN SABINA LARISA

- MAREAN VASILE CLAUDIU

15. Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia

- BUCUREȘTEAN NARCISA IOANA

- NANU DANA ELISABETA

16. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Alba Iulia

- ROTAR CORINA

- HORȘA IONUȚ

17. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

- FLOREA PAUL VICTOR

- BUCUREȘTEAN NARCISA IOANA

18. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia

- NANU DANA ELISABETA

- SÎNC CARMEN

19. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

- GAVRILĂ PAVEN IONELA

- NANU DANA ELISABETA

20. Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” Alba Iulia

- DUMITRU NICOLAE ALEXANDRU DAN

- OLTEAN SABINA LARISA

21. Şcoala Postliceala Sanitara Alba Iulia

- VÎLCAN MARCELA

22. Școala Primară „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

- GAVRILĂ PAVEN IONELA

23. Grădinița cu Program Normal „Emanuel” Alba Iulia

- MEDREA PETRU GABRIEL

24 Palatul Copiilor

- MAREAN VASILE CLAUDIU

25. Creșa municipiului Alba Iulia

- STANCIU ALIN GHEORGHE

Art.2 Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Compartimentului proceduri administrative, învățământ

- Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică

- Persoanelor desemnate

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                  Contrasemnează,
      Consilier                                                                            Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                     Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în prezenți.

P.M.3ex